Google Translate cắn lưỡi ;)

Loading

Google Translate

– Mi đi ga ni?
   – Ừ, tau đi ga ni. Mi đi ga mô?

– Ga tê. Tau đi ga tê.
   – Ga tê ga chi?

– Ga Lăng Cô tề.
   – Răng đông như ri?

– Ri mà đông chi!
   – Mi ra ga mô?

– Ra ga Nam Ô.
   – Khi mô mi đi?

– Chừ chứ khi mô.
   – Mi lo đi đi.

– Ừ, tau đi nghe mi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend